Tercih Rehberi

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

Ülkemizde milli eğitim programları hızla öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun hale getirilmektedir. Ancak okullarımızdaki rehberlik birimlerinin fiziksel ve niteliksel koşullarındaki yetersizlikler, pdr uzmanı öğretmenlerimizin tüm öğrencilere birey tanıma teknikleri uygulamasına olanak tanımamaktadır. Dolayısıyla her ne kadar müfredat öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olarak yeniden geliştirilmiş olsa da, öğrencinin yetenek ve özelliklerini belirleme noktasında hala çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Belirttiğimiz aksaklıkların giderilmesine yönelik olarak hazırlanan İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; öğrencilerimizin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, baskın zeka alanını, öğrenme türünü, mesleki ilgisini ve alan yeteneğini bilimsel yöntemlerle belirleyerek, öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesi ve de Tam Öğrenmenin sağlanması için gerekli tanıma sonuçlarını üretmektedir.

İlkadım Envanteri ve Kapsamı

İLKADIM Birey Tanıma Envanteri, birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış ilköğretim 4. sınıf ile 8. sınıf, lise 9. sınıf ile 12 sınıf aralığındaki tüm öğrencilere uygulanan, öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekasını, alan yeteneğini ve mesleki ilgisini belirlemeye yönelik geliştirilmiş bütüncül kağıt kalem testi uygulamasıdır. Sistemin uygulama aşamalarında hangi sınıf seviyesinde hangi özellik için kaç adet madde bulunduğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Özellikler 3-4 5-6-7-8 9-10-11-12
Kişilik Özellikleri 32 32 32
Çalışma Alışkanlıkları 12 12 12
Mesleki Yönelim - 30 60
Çoklu Zeka 56 64 80
Öğrenme Stilleri 24 24 24
Toplam Soru 124 162 208
Uygulama Süresi (dk) 45 45 60
Alternate Text

İlkadım Rehberlik Uygulamamızdaki Normlar (Özellik Türleri)

Kişilik Özellikleri
 • Popüler
 • Eylemcil
 • Mantıksal
 • Duygusal
Öğrenme Stilleri
 • Görsel
 • İşitsel
 • Dokunsal
Alan Yetenekleri
 • Sözel
 • Sayısal
 • Eşit Ağırlık
Çalışma Alışkanlıkları
 • %0 - %20
 • %20 - %40
 • %40 - %60
 • %60 - %80
 • %80 - %100
Çoklu Zeka
 • Sözel-Dilsel
 • Kişilerarası-Sosyal
 • Mantıksal-Matematiksel
 • Görsel-Uzamsal
 • İçsel
 • Müziksel-Ritmik
 • Bedensel-Kinestetik
 • Doğa
Mesleki Yönelim
 • Matematik-Bilgisayar
 • Yönetim-Ekonomi
 • Sosyal Bilimler
 • Tasarım
 • Doğa Bilimleri
 • Biyolojik-Tıbbi Bilimler
 • Mühendislik/Teknik
 • Eğitim Bilimleri
 • İletişim Bilimleri
 • Sanat

İlkadım Rehberlik Sistemini Oluşturan Özellik Türlerine Ait Soru Örnekleri

Öğretmenlerin …………………
 • Tahtayı en çok kullananını ve iyi yazı yazanını
 • Etkili Konuşanını
 • Hareketli olanlarını beğenirim.
Bir şeyi öğrenmek için ………………
 • Sesli okurum
 • Grafiklerini çizerim
 • Örnekleme yapmak isterim
En çok hoşlandığım ………………
 • Arkadaşlarımla karşılıklı konuşmalardır.
 • Yeni yerler görmektir.
 • Hareketli olaylardır.
Kişilik Özellikleri Testi; (Tüm seviyeler için toplam 32 sorudan oluşmaktadır.)
 • Arkadaşlarımın fikrine uymaktan
 • Kalabalık ortamlarda dikkat çekici espriler yapmaktan
 • Duygularımı gizlemekten
Çalışma Alışkanlıkları Testi; (Tüm seviyeler için toplam 12 sorudan oluşmaktadır.)
 • Yeni bir konuya başlarken fikir sahibi olabilmek için önce konuya göz atmaktan
 • Kısa aralar verip derse tekrar adapte olmaktan
 • Çalışmaya başlamadan önce bir çalışma planı yapmaktan
Çalışma Alışkanlıkları Testi; (Tüm seviyeler için toplam 12 sorudan oluşmaktadır.)
 • Yeni bir konuya başlarken fikir sahibi olabilmek için önce konuya göz atmaktan
 • Kısa aralar verip derse tekrar adapte olmaktan
 • Çalışmaya başlamadan önce bir çalışma planı yapmaktan
Mesleki İlgi Testi; (6-7-8-9-10-11-12 nci seviyelere yönelik 30 sorudan oluşmaktadır. 4-5 nci seviyelere uygulanmamaktadır.)
 • Yeni bir konuya başlarken fikir sahibi olabilmek için önce konuya göz atmaktan
 • Kısa aralar verip derse tekrar adapte olmaktan
 • Çalışmaya başlamadan önce bir çalışma planı yapmaktan

İlkadım Rehberlik Sisteminin Faydaları

Envanter uygulaması sonrasında, öğrenciye, öğretmene, veliye ve okula çok ciddi faydalar sağlar. Bu faydaları gruplarsak;

Öğrenciler için;
 • Öğrenci kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak davranışlarını düzenleyecektir.
 • Öğrenci nasıl öğrendiğini bilecek ve derse katılımı artacaktır.
 • Öğrenci çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre kendini disipline edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunlar belirlenecek ve iyileştirmeye yönelik etkinlik arttırılacaktır.
 • Öğrencinin çoklu zeka özellikleri ortaya koyularak baskın zeka türü belirlenecektir ve buna bağlı olarak mesleki yönelim sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirme gerçekleştirilecektir.
 • Öğrencinin Mesleki ilgisi ortaya koyularak yanlış alanlara yönlenmesi engellenecektir.
 • Bilgiyi öğrenme sürecinde kendinden emin olarak öğretmenini yönlendirebilecektir. Müfredatın işlenmesinde sürece katılımcı, bilinçli bir birey haline gelecektir.
Öğretmenler için;
 • Öğretmen Öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.
 • Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda sınıf içi etkinliği arttıracaktır. Öğrencinin tutum ve değerlerini iyi bilen öğretmen, öğrencisi ile daha iyi iletişime geçecektir. Bu aynı zamanda okuldaki eğitim ve öğretim kalitesinin artmasında da çok etkili olacaktır.
 • Öğrencisinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır. Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve bilgiyi verme sürecinde daha kesin yöntemler kullanacaktır.
 • Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
 • Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.
 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin sınıf içi faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik etkinlikleri arttıracaktır.
 • Her şeyden önemlisi öğrenci-öğretmen ilişkisi daha üst düzeylere çıkacak, mutlu öğrenci, mutlu öğretmen anlayışı ortaya çıkacaktır.
Veliler için;
 • Veli öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.
 • Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda daha bilinçli bir veli profiline sahip olacaktır.
 • Öğrencisinin tutum ve değerleri noktasında iyi bilgilenmiş veli, öğrencisinin gelişiminde daha katılımcı olacaktır. Bu aynı zamanda okul - aile ilişkisini de güçlendirecektir.
 • Öğrencinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.
 • Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve öğretmenleriyle bu konuda diyalog kurma ihtiyacı hissedecektir.
 • Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
 • Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.
 • Nihai olarak yanlış meslek seçimi asgariye inecektir.
 • Öğrencisini iyi tanıyan ve anlayan bir veli olarak okuldaki eğitim sürecinde daha aktif ve katılımcı bir rol üstlenecektir.
 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin okul dışı faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik okula sürekli bilgi verecektir.
 • Öğrenci mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden okulun sayısal başarısı artacaktır.
 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için, okul bu sürece yönelik hedeflerine daha kısa sürede ulaşacaktır.
 • Okul ile aile arasındaki iletişim artacak, dolayısıyla aile içi eğitim ile okul içi eğitim birbirine paralel işletilerek eğitim düzeyinin arttırılması sağlanacaktır.

İlkadım Rehberlik Sisteminin Uygulanması ve İş Akışı

Envanter soruları Milli Eğitim Bakanlığının Genelge, Yönerge ve Yönetmeliklerinde belirtilen kriterlerine göre bilimsel tekniklerle geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak hazırlanmıştır. Kontrolü yapılmış soruların yer aldığı İlkadım Birey Tanıma ve Uygulama Kitabı, aynı zamanda cevaplarında işaretlenebileceği şekilde tasarlanarak, çok özel bir teknik ile basılmıştır. İlkadım Birey Tanıma Envanterinin uygulanması tek oturumda ve önerilen sürelerde yapılması önerilir.

Uygulama öncesinde öğrencilere, envanterde yer alan sorulara samimi cevap vermelerinin önemi anlatılmalı ve soruların tamamını cevaplamaları sağlanmalıdır. Cevap formlarının okutulması sonrasında yapılacak değerlendirme ile sonuçlar ”www.rehberimyanimda.com” adresinden ve "www.dershanemyanimda.com" adresinden yayınlanmaktadır.

Envanter; öğrencileri belirtilen normlara (özellik türlerine) göre sınıflandırarak, öğrencilerimizin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekalarını, alan yeteneklerini, ve mesleki ilgilerini belirleyerek öğrencilerimize ve kurumlarımıza ait analiz raporları üretir.

 • Öğrenci analiz raporu,
 • Şube analiz raporu,
 • Kurum (Okul/Dershane) analiz raporlarıdır,
 • Rehberlik Uygulama Oturumuna ait analiz listeleri ve hazırlanan sonuç raporları kurumlara gönderilmektedir
 • Kurum/Şube geneli özelliklere göre öğrenci dağılım grafiği
 • Kurum/Şube için özelliklere göre gruplamalı sonuç raporu Okul/Şube genelinde özelliklere göre demografik yapı
 • Kurum/Şube genelinde kız ve erkek öğrenci bazında demografik durum çizelgeleri

İlk Adım Rehberlik Envanterlerini İnceleyin